<p>Danh mục này bao gồm những khóa học trang bị kiến thức chuẩn mực về TMĐT cho sinh viên Việt Nam nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường.</p>

Khóa học nhằm:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng kinh doanh FBA trên Amazon cho học viên tham gia khóa học. Sau khi nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm triển khai thực tế, học viên sẽ đào tạo lại cho sinh viên tại trường đại học mình đang công tác và các doanh nghiệp có nhu cầu.

Cung cấp nguồn nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh, xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.


courseimage

Khóa học nhằm:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng kinh doanh FBA trên Amazon cho học viên tham gia khóa học. Sau khi nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm triển khai thực tế, học viên sẽ đào tạo lại cho sinh viên tại trường đại học mình đang công tác và các doanh nghiệp có nhu cầu.

Cung cấp nguồn nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh, xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.


courseimage

Khóa học nhằm:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng kinh doanh FBA trên Amazon cho học viên tham gia khóa học. Sau khi nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm triển khai thực tế, học viên sẽ đào tạo lại cho sinh viên tại trường đại học mình đang công tác và các doanh nghiệp có nhu cầu.

Cung cấp nguồn nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh, xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.


courseimage

Khóa học nhằm:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng kinh doanh FBA trên Amazon cho học viên tham gia khóa học. Sau khi nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm triển khai thực tế, học viên sẽ đào tạo lại cho sinh viên tại trường đại học mình đang công tác và các doanh nghiệp có nhu cầu.

Cung cấp nguồn nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh, xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.


courseimage
Người học có cơ hội được tham gia vào quy trình quản trị một website TMĐT trong thực tế, với vai trò là người quản trị và đồng thời cũng là người tiêu dùng để hiểu được các qui trình triển khai, thực hiện giao dịch trong TMĐT như quy trình giao dịch B2C, quy trình thanh toán trực tuyến, quy trình giao vận… thông qua chương trình liên kết với doanh nghiệp
courseimage