Người học có cơ hội được tham gia vào quy trình quản trị một website TMĐT trong thực tế, với vai trò là người quản trị và đồng thời cũng là người tiêu dùng để hiểu được các qui trình triển khai, thực hiện giao dịch trong TMĐT như quy trình giao dịch B2C, quy trình thanh toán trực tuyến, quy trình giao vận… thông qua chương trình liên kết với doanh nghiệp
courseimage